فهرست

جراحی زنان

بخش جراحی زنان

بخش جراحی زنان بیمارستان شهید بهشتی یک بخش جنرال و در طبقه اول بیمارستان واقع شده است این بخش دارای 22 تخت فعال که شامل دو اتاق شش تخته، یک اتاق سه تخته و سه اتاق دو تخته و یک اتاق یک تخته می باشد.

این بخش پذیرای بیماران جراحی عمومی، تروما، جراحی مغز و اعصاب، جراحی ترمیمی و جراحی قفسه صدری و بیماران ارولوِژی می باشد.

بیماران بطور مستقیم از مطب یا درمانگاه پزشکان و یا از طریق بخش اورژانس و یا سایر بخش های بیمارستان پذیرش می شوند.

 

 اسامی پزشکان شاغل در این بخش :

 • دکتر نورباران ، جراح عمومی و مدیر گروه جراحی دانشگاه (استادیار)
 • دکتر هاشمی،  جراح عمومی و رئیس بخش جراحی (استادیار)
 • دکتر خاکزاد ، جراح پلاستیک و ترمیمی و رئیس بیمارستان (استادیار) 
 • دکتر فرهنگی، جراح عمومی (استادیار)
 • دکتر نقشینه، جراح عمومی (استادیار)
 • دکتر قلی زاده پاشا، جراح عمومی (دانشیار)
 • دکتر نیک بخش، فوق تخصص توراکس (استادیار)
 • دکتر مدرس، فوق تخصص توراکس (استادیار)
 • دکتر درزی، جراح عمومی (استادیار)
 • دکتر علیجانپور، جراح عمومی (استادیار)
 • دکتر عزبدفتری، جراح مغز و اعصاب (رسمی)
 • دکتر حجازیان، جراح مغز و اعصاب (طرحی)
 • دکتر دانش، جراح مغز و اعصاب (طرحی)
 • دکتر رمجی ، متخصص کلیه رئیس بخش ارولوژی (استادیار)
 • دکتر کسائیان، متخصص کلیه (استادیار)
 • دکتر یوسف نیا، فلو شیپ پیوند (استادیار)
 • دکتر آقاجانی، متخصص کلیه (استادیار)
 • دکتر اکبرزاده، فلو شیب پیوند (استادیار)
 • دکتر شافی، فلو شیب آندو و لاپاراسکوپی، (دانشیار)
 • دکتر موعودی، فلوشیب ،اروانکولوژی کانسرها (استادیار)
 • دکتر فروغی، جراح فک و صورت (استادیار)
 • دکتر توانگر، جراح فک و صورت (طرحی)
 • دکتر یاری پور، جراح فک و صورت (طرحی)
 • دکتر نائینی، جراح فک و صورت (طرحی)
 • خانم دکتر یادگانه، جراح فک و صورت (طرحی)

کادر پرستاری :

در این بخش یازده پرسنل پرستاری که همگی کارشناس پرستاری می باشند تحت نظر سرپرستار خانم خالقی با استفاده از امکانات و با تجربه و علم روز به بیماران عزیز خدمات مفید ارائه می دهند.