بارگزاری
فهرست
دکتر اکرم السادات حسینی

دکتر اکرم السادات حسینی متخصص پاتولوژی و مسئول فنی آزمایشگاه تشخیصی و طبی بیمارستان

با 5 سال سابقه و فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر ماندانا رحیمی

دکتر ماندانا رحیمی متخصص پاتولوژی ، مشمول گذراندن ضریب k

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی ایران