فهرست

 برنامه کارگاه های توانمندسازی اعضای هیات علمی

 

 برنامه کارگاه های توانمندسازی اعضای هیات علمی در سال 1397 دانشگاه علوم پزشکی بابل.

ردیف

عنوان کارگاه

تاریخ برگزاری

 1.  

اصول طراحی سوالات چند گزینه ای (MCQ)

بهار 97

 1.  

اصول طراحی سوالات تشریحی و کوته پاسخ (Essay, SAQ)

 1.  

ارزشیابی بالینی (OSCE)

 1.  

ارزشیابی بالینی (OSCE)

 1.  

ارزشیابی بالینی (Mini-CEX)

 1.  

ارزشیابی بالینی (DOPS)

 1.  

ارزشیابی بالینی (Logbook)

تابستان 97

 1.  

ارزشیابی بالینی (Portfolio)

 1.  

آزمون های استدلال بالینی (PMP)

 1.  

آزمون های استدلال بالینی (KF)

 1.  

آزمون های استدلال بالینی (CRP)

 1.  

آزمون های استدلال بالینی (SCT)

 1.  

طرح درس و طرح دوره

 1.  

آشنایی با سامانه یادگیری الکترونیک نوید

 1.  

اصول آموزش پزشکی (ویژه دستیاران جدیدالورود)

 

 1.  

آشنایی با نحوه تولید محتوای الکترونیک

پاییز 97

 1.  

آشنایی با قابلیت های نرم افزار PowerPoint

 1.  

آشنایی با قابلیت های نرم افزار Prezi

 1.  

روش تدریس (Lecture)

 1.  

صداسازی و فن بیان در سخنرانی

 1.  

روش تدریس (SGT)

 1.  

طراحی، اجرا و نگارش فرایندهای آموزشی

 1.  

روش تدریس (PBL)

 1.  

روش تدریس (Flipped Classroom)

 1.  

تدریس بالینی

زمستان 97

 1.  

ارزشیابی بالینی (OSCE)

 1.  

ارزشیابی بالینی (OSCE)

 1.  

ارزشیابی بالینی (Mini-CEX)

 1.  

ارزشیابی بالینی (DOPS)

 1.  

ارزشیابی بالینی (Logbook)