فهرست

آموزش بیمار

مراجعه به درمانگاه جراح عمومی و آموزش  نحوه معاینه پستان در خانم ها در هفته سرطان پستان

مراجعه به بیماران سرپایی درمانگاه ، آموزش و توزیع پمفلت