فهرست

مقالات(Publication)

1-   150-Article Text-408-1-10-20191126

2- A Newly Modified Salter Osteotomy Technique for Treatment of

3- A systematic review and meta-analysis on incidence of prostate

4- An Audit of Bone Mineral Density and

5- article_14169_c89935fd3f921c25a1a08c2c1d8d1e67

6- Babol-Jbums-v21n1p201-fa

7- Babol-Jbum-v21n1p147-fa-Clinicopathologic Characteristics of Multifocal Gastric Adenocarcinoma

8- Babol-Jbum-v21n1p398-fa- Comparing the Effects of Propofol Infusion and Inhalation Isoflurane on

9- Can the kidney volume help to differentiate the types of

10- CDX1_2andKLF5ExpressionandEpigeneticModulationofSonicHedgehogSignalinginGastricAdenocarcinoma

11- Comparison of bladder ultrasonographic and rigid cystoscopic findings in patients with hematuria

12- Effect of Adding Fentanyl to Bupivacaine on Patients

13-  Finding a very rare mutation in non‐Caucasian LCAT patients from Southwest Asia for the first time

14- gums-med-v28n112p13-fa

15- Implantation Metastasis of Synovial Cell

16- J Mazand U-v30n187p84-fa

17- Osteoarticular manifestations of human brucellosis

18- Percutaneous pinning versus pin-in-plaster for treatment

19- Risk factors for fatal traffic accidents

20- Single- and double-dose of platelet-rich plasma versus hyaluronic

21- بررسی نتایج درمانی گچگیري با تماس کامل در زخم پاي دیابتی

22- بررسی نتایج رادیوگرافیک درمان شکستگی های ناپایدار دیستال رادیوس