فهرست

برای ارتقاء عادلانه سلامت در کشور و افزایش آگاهی مردم از مخاطرات سلامت و راه حل های آنها و توانمندسازی مردم برای خود مراقبتی به سایت  http://iec.behdasht.gov.ir  مراجعه فرمایید.