فهرست

برقرارى ايستگاه سلامت

برقرارى ايستگاه سلامت(غربالگرى قند خون وفشارخون,مشاوره بيماريها رفتارى شامل هپاتيت وايدزو..,آموزش ومشاوره در زمينه انواع سرطان ها)بصورت رايگان. 1تا3بهمن96در بيمارستان شهيد بهشتى