فهرست

حضور جناب آقای دکتر قاسم زاده معاون محترم درمان دانشگاه و هیئت همراه در اولین روز سال جدید

حضور جناب آقای دکتر قاسم زاده معاون محترم درمان دانشگاه و هیئت همراه در اولین روز سال جدید در بیمارستان شهید بهشتی وتبریک سال نو به پرسنل بخش های درمانی واداری مستقر در بیمارستان