فهرست

سمپوزیوم پیشرفته رادیولوژی با حضور پرفسور بیژن بیژن ودکتر مانی آرمند و اساتید گروه رادیولوژی

سمپوزیوم پیشرفته رادیولوژی با حضور پرفسور بیژن بیژن ودکتر مانی آرمند و اساتید گروه رادیولوژی در بیمارستان شهید بهشتی