فهرست

دوم مرداد روز فیزیوتراپی

بمناسبت دوم مرداد روز فیزیوتراپی ، مدیریت و تعدادی از مسئولین محترم بیمارستان با حضور در واحد فیزیوتراپی مرکز ، ضمن تبریک از زحمات پرسنل واحد فیزیوتراپی تقدیر نمودند.