فهرست

بازدید ارزیابان وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی از بیمارستان

به گزارش روابط عمومی مرکز بازدید تیم پایش وزارت متبوع در راستای برنامه جامع کنترل و پایش و نظارت بر عملکرد مالی و بودجه ای بیمارستانها در نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد و بسته های تحول نظام سلامت از بیمارستان شهید بهشتی در روز چهارشنبه مورخ 97/5/24