فهرست

برگزاری طرح ملی غربالگری سلامت ایرانیان بالای 30سال ، ارزیابی فشار خون ، اضافی وزن و چاقی

برگزاری طرح ملی #غربالگری سلامت ایرانیان بالای ٣٠ سال
ارزیابی فشار خون،اضافی وزن و چاقی

از تاریخ ٢٢ لغایت ٢٦ دی ماه ٩٧
بیمارستان شهید بهشتی