فهرست

برگزاری ایستگاه سلامت بمدت سه روز

در راستای اجرای برنامه های ارتقای سلامت و پیشگیری ، مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی با همکاری معاونت بهداشتی اقدام به ایجاد ایستگاه سلامت در این مرکز نموده است . هدف از ایجاد این ایستگاه غربالگـــری وآموزش مراجعه کنندگان به این مرکز در زمینه ارتقای سلامت می باشد.