فهرست

بازديد جناب آقاى دکتر ميرزابيگى معاون محترم وزير بهداشت , درمان ,آموزش پزشکى ورياست محترم دانشگاه علوم پزشکى بابل وهيئت همراء از بيمارستان شهيد بهشتى

بازديد جناب آقاى دکتر ميرزابيگى معاون محترم وزير بهداشت ورياست محترم دانشگاه علوم پزشکى بابل وهيئت همراء از بيمارستان شهيد بهشتى.