فهرست

جشن تقدیر از معلمان زحمتکش بستری در بخش پیوند به مناسبت روز معلم

جشن تقدیر از معلمان زحمتکش بستری در بخش پیوند و اساتید شاغل در بخش پیوند کلیه بیمارستان شهید بهشتی به مناسبت روز معلم