فهرست

توانمندی های گروه ارولوژی

     توانمندی های گروه در زمینه تشخیصی درمانی: عمل جراحی پیوند کلیه، آنه ریورولوژی، کانسرهای دستگاه ادراری، جراحی اختلالات مادرزادی، نازایی و ناباروری

     اعمال جراحی مهم قابل اجرا توسط گروه: جراحی های پیوند کلیه، جراحیهای آنه ریورولوژی، جراحی های کانسر، جراحی های ناباروری، جراحی های اختلالات مادرزادی.