فهرست

شورای مرکز توسعه تحقیقات بالینی

1) جدول زمانبندی شورای مرکز توسعه تحقیقات بالینی در شش ماه سال اول تحصیلی 1397

2) جدول زمانبندی شورای مرکز توسعه تحقیقات بالینی در شش ماه دوم سال تحصیلی 1397