فهرست

به اشتراک گذاری تجارب فراگیران

 

عنوان:  به اشتراک گذاری تجارب فراگیران

دامنه:   اساتید محترم / فراگیران رشته های مختلف علوم پزشکی

کد: د ا / فراگیران /2000

صفحه 1-3:

استاندارد:  د-5

تاریخ تدوین : دی ماه 95

تاریخ بازنگری:  اسفند ماه 96

تاریخ ابلاغ:   فروردین 97

 

 

 

 

 

 

 

دستورالعمل :

هرکه ناموخت از گذشت روزگار                                                                هیچ ناموزد از هیچ آموزگار

تعریف درس آموخته ها عبارتند از : دانش ناشی از تجربیات ، نقش یا نقوشی آشنا در ذهن بوجود می آورد که با استفاده از آنها میتوان بین آنچه که اکنون در حال شکل گرفتن است و آنچه که قبال ً اتفاق افتاده، ارتباط برقرار کرد. کسانی که قادربه یاد آوری این تجربیات نیستند ممکن است بار دیگر با همان مشکالت مواجه شود. اما این مساله که همه افراد همه کارها را خود تجربه کنند، وقت وهزینه بسیاری را برای سازمان به دنبال خواهد  داشت.

 در نتیجه یکی از روشهای موثر کسب دانش ، استفاده از تجربیات دیگران است و قدم اول در استفاده از تجربیات دیگران ، مستند سازی این تجارب می باشد.

ضرورت ثبت و مدیریت درس آموخته ها:

 1. کسب تجربیات ارزشمند توسط افراد دیگر در فرآیندکار
 2. بهبود فرآیند اجرای فعالیت ها، کاهش زمان و هزینه و عوارض احتمالی
 3. جلوگیری از بروز مشکلات مشابه و پرهیز از دوباره کاری ها و سعی و خطا
 4. تقویت توان تصمیم گیری تصمیم گیران

روش اجرا:

 1. در تنظیم  برنامه دستیاران باید از سال های متفاوت استفاده شود( مثلا سال 1 و 3)  تا بتوانند از تجربیات یکدیگر نیز استفاده نمایند
 2. کارورزان در روتیشن های مختلف باید از تجربیات سایر هم رده های خود که روتیشن مربوطه را گذرانده اند استفاده نمایند
 3. دانشجویان سایر رشته ها نیز از تجربیات و درس آموخته های هم رشته ایی های سال بالاتر خود استفاه نمایند
 4. کمیته مرگ و میر پس از تجزیه و تحلیل خطا های انجام شده راهکار مقابله با این خطا ها را به عنوان درس آموخته در اختیار سایر فراگیران قرار میدهد تا از تکرار آن خطا جلوگیری نماید
 5. اساتید با سابقه باید از تجربیات خود (خارج از متون علمی) بر اساس پزشکی مبتنی بر شواهد ( دانش روز، تجربیات افراد باسابقه و ترجیحات بیمار ) به فراگیران منتقل نمایند
 6. در طرح case report  های مطرح شده از تجربه افراد در زمینه اداره این بیماران و نحوه برخورد با آن ( چه توسط استاد و چه فراگیر) صحبت و تبادل نظر می شود
 7. در بحث های مختلف علمی مانند گزارشات صبحگاهی،ژورنال کلاپ ها و ..... سعی شود تا از درس آموخته ها در روند درمان،جلوگیری از اشتباهات احتمالی و ... استفاده شود
 8. دستیاران در روند آموزش کارآموزان و کارورزان پزشکی و حتی رشته های مختلف شرکت داده شوند و در این زمان از تجربیات خود نیز به این افراد انتقال دانش داشته باشند
 9. بیمارستان سعی نماید تا در اطلاع رسانی این تجربیات به صورت های مختلف( از طریق سایت ، اطلاعیه ها و ...) اقدام نماید

 

 

تهیه کننده: 

تائید کننده:                                     

              تصویب کننده:

تیم مدیریت آموزش