فهرست

تیم حفاظت و امنیت بیمارستان

 

 

عنوان:   دستور العمل داخلی تیم حفاظت امنیت مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی بابل

دامنه:   اساتید محترم / فراگیران رشته های مختلف علوم پزشکی

کد: د ا / فراگیران/2001

صفحه :3-1

استاندارد: د-7

تاریخ تدوین : دی ماه 95

تاریخ بازنگری: اسفند ماه ماه 96

تاریخ ابلاغ:   فروردین 97

 

 

 

 

 

 

 

دستورالعمل :

اهداف:

حفظ امنیت فراگیران در محیط بالینی

روش اجرایی:

 1. تیم حفاظت امنیت در بیمارستان تحت نظارت واحد حراست بیمارستان فعالیت می نماید.
 2. تیم حفاظت امنیت شامل واحد نگهبانی و انتظامات می باشد.
 3. تیم حفاظت امنیت در تمامی ساعات شبانه روز فعال می باشد
 4. ساعات کاری در شیفت صبح از 7:30 تا 13:30 ، در شیفت عصر از 13:30 تا 19:30 و در شیفت شب از 19:30 تا 7:30 صبح روز بعد می باشد.
 5. برنامه ماهیانه توسط مسئول واحد تهیه و با تایید مدیر و رئیس بیمارستان اجرایی می شود.
 6. شماره تلفن های داخلی 1113-1111 می باشد که در صورت لزوم می توانید با آن تماس بگیرید
 7. کد 110 جهت حضور فوری تیم حفاظت امنیت در بیمارستان در نظر گرفته شده است.
 8. سیستم فراخوان اضطراری نگهبان در بخش ها فعال است و در صورت فراخوان نگهبان باید در کمتر از 2 دقیقه در محل حضور داشته باشد

مکان های تعیین شده برای نگهبانی:

ورودی بخش  اورژانس( 2 نفر)،  ورودی بخش ها ( زیر پله2 نفر)،  درب اصلی بلوار( 1 نفر)، درب اصلی اورژانس( 1 نفر)

تعداد نگهبانان: 7 نفر شیفت صبح و 6 نفر شیفت عصر و 6 نفر شیفت شب

محل هایی که دارای دوربین است :

 1. درب اصلي
 2. درب بانک رفاه
 3. درب و ورودي اورژانس
 4. راه پله ورودی بخش ها
 5. لابی بیمارستان
 6. پشت واحد تاسیسات
 7. طبقات مختلف ساختمان غدیر
 8. درب داروخانه بيمارستان
 9. داخل پاركينگ
 10. ورودي كتابخانه
 11. آزمايشگاه
 12. راديولوژي
 13. واحد نقليه

شرح وظایف نگهبانان:

 1. برقراری امنیت دانشجویان و پرسنل هنگام ارائه خدمات درمانی
 2. کنترل تمامی ورودی های بیمارستان
 3. کنترل محوطه و گشت زنی در محوطه ها
 4. سامان دادن همراهین در ساعات ملاقات
 5. راهنمایی کردن بیماران و همراهان
 6. برقراری نظم و امنیت و حفظ ایمنی در محدوده بیمارستان و داخل کلیه بخش ها
 7. حراست و حفاظت از اموال بیمارستان، پرسنل، دانشجویان و ارباب رجوع
 8. تحویل و تحول به موقع شیفت های نگهبانی به شیفت بعد

تهیه کننده: 

تائید کننده:                                     

              تصویب کننده:

تیم مدیریت آموزش