فهرست

نحوه ارتباط آموزشی درمانی فراگیران با پزشک مقیم غیر هیات علمی در شیفت های عصر و شب و ایام تعطیل

 

عنوان:   نحوه ارتباط آموزشی درمانی فراگیران با پزشک مقیم غیر هیات علمی در شیفت های عصر و شب و ایام تعطیل

دامنه:   اساتید محترم / فراگیران رشته های مختلف علوم پزشکی

کد: د ا / رعایت حقوق بیمار/2004

صفحه :2-1

استاندارد: ح-6

تاریخ تدوین : دی ماه 95

تاریخ بازنگری: اسفند ماه 96

تاریخ ابلاغ:   فروردین 97

 

 

 

 

 

 

 

دستورالعمل :

به منظور ارائه خدمات بهینه به بیماران و ویزیت آنها توسط پزشکان متخصص در کلیه ساعات شبانه روز و در ساعات غیر اداری و عدم بوجود آمدن تناقض در روند درمان به علت آموزشی بودن مرکز، توجه به نکات زیر الزامی است:

  1. بیمارستان ها بایستی برای رفاه بیماران، پزشک متخصص مقیم اورژانس داشته باشند که ترجیحاً از متخصصین طب اورژانس باشد.
  2. به پزشکان طب اورژانس، استاجر و اینترن طب اورژانس اختصاص داده شده است تا در زمینه اقدامات اورژانسی آموزش ببینند.
  3. به دستیاران رشته های مختلف اعلام شده است که در زمینه های مختلف آموزشی از متخصصین طب اورژانس میتوانند کمک بگیرند.
  4. با توجه به جایگاه طب اورژانس در این مرکز (عنوان Bed Manager) کلیه فراگیران موظف به تبعیت از دستورات ایشان در زمینه اداره امور بیماران می باشند.
  5. پزشک مقیم شاغل در اورژانس نظارت می کند که اینترن و کارورزان به همراه پزشک مقیم با نظر اتندینگ آنکال بصورت حضوری یا تلفنی در ساعات عصر و شب اقدام به ویزیت بیماران نموده و راند آموزشی بیماران انجام شود.
  6. فراگیر موظف است کلیه بیماران پذیرش شده را به اطلاع پزشک آنکال برساند و در صورت لزوم، پزشک آنکال موظف به حضور بر بالین بیمار و ارائه خدمت می باشد.
  7. در کلیه موارد مسئولیت بیمار هم بر عهده ی پزشک مقیم و هم پزشک آنکال می باشد و عدم حضور پزشک آنکال رافع مسئولیت حرفه ای او نخواهد بود.
  8. در جلسه باید مطرح شود.

 

تهیه کننده: 

تائید کننده:                                     

              تصویب کننده:

تیم مدیریت آموزش