فهرست

ارزیابی و نظارت بر عملکرد آموزشی و پژوهشی و درمانی اعضاء هیئت علمی

 

عنوان:  ارزیابی و نظارت بر عملکرد آموزشی،پژوهشی و درمانی اعضاء هیئت علمی

دامنه:   اساتید محترم / فراگیران رشته های مختلف علوم پزشکی

کد: ر ا / پایش و ارزشیابی/2006

صفحه :4-1

تاریخ تدوین : دی ماه 95

تاریخ بازنگری: اسفند ماه 96

تاریخ ابلاغ:   فروردین 97

 

 

 

 

 

 

این روش اجرا  با هدف بهبود عملکرد، تضمین کیفیت و ارائه بازخورد مناسب و همه جانبه نگر به اعضاي هیأت علمی و مسؤولین اجرایی براي اخذ تصمیمات مقتضی و تشخیص نقاط قوت و ضعف به عنوان عاملی کمک کننده در زمینه ارتقاي کیفیت، پژوهش و تولید علم، نوآوري و ابداع، رصد حرکت عمومی جامعه و مداخله مسؤولانه در آن،نظری ه پردازي و تربیت متخصصان و کارشناسان، فرهنگ سازي و ایفاي نقش الگویی براي دانشجویان و دانش پژوهان،ارائه خدمات مدیریتی و اجرایی تدوین گردیده و امید است تا با نگاهی جامع و فراگیر، زمینه ارتقاي جایگاه علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل  را فراهم آورد.

تعاریف:

عضو هیأت علمی: عضو شاغل در دانشگاه علوم پزشکی بابل  که به صورت رسمی، پیمانی و طرح سربازي با دانشگاه همکاري می نماید

اهداف:

 1. شناسایی نقاط قوت و ضعف عملکرد اعضاي هیأت علمی و تلاش جهت بهبود آن از طریق رفع نواقص.
 2. ارائه بازخورد جامع به عضو هیأت علمی براي رفع نواقص و توسعه موارد قوت.
 3. ارائه بازخورد جامع به مدیران بلافصل و برنامه ریزان ستادي براي تمهیدات لازم در مسیر ارتقا کیفیت و رفع نواقص.
 4. ساماندهی فرایند ترفیع، تشویق و تذکر و انتخاب عضو هیأت علمی نمونه، تمدید قرارداد هیأت علمی پیمانی و ...
 5. شناسایی ظرفیت هاي بالقوه و توانمند ي هاي اعضاي هیأت علمی به منظور بهر ه گیري در مناصب مدیریتی واجرایی.

 

روش اجرا  :

 1. نظارت ها بصورت مستمر در حوزه های مختلف کاری (آموزشی،پژوهشی و درمانی ) انجام می شود و داده ها توسط واحد های مختلف ناظر جمع آوری میگردد
 2. شاخص های درمانی بصورت شش ماهه و شاخص های آموزشی و پژوهشی بصورت سالانه به هر استاد بازخورد داده می شود
 3. این بازخوراد تحت نظارت معاون آموزشی مرکز و با ابلاغ رئیس مرکز به اساتید مربوطه بازخورد داده می شود
 4. بازخورد ها در قالب یک نامه رسمی بصورت حضوری به هرکدام از اساتید تحویل داده می شود
 5. ارائه بازخورد به اعضاي هیأت علمی در راستاي تقویت نقاط قوت و رفع نواقص عملکردي ایشان.
 6. برای هر کدام از حوزه های کاری شاخص های کلیدی تعریف شده است ( با توجه به تخصص عضو هیئت علمی ) که در ارائه بازخورد و مقایسه آیشان با سایر هم گروه ها کمک کننده است
 7. یک نسخه از بازخورد های مرکز به اساتید در اختیار حوزه معاونت آموزشی و رئیس دانشکده مربوطه قرار می گیرد  
 8. طبق مفاد تفاهم نامه بین مرکز و دانشکده ، از نتایج این بازخورد ها در انجام ترفیع سالانه اعضائ هیئت علمی باید استفاده شود
 9. به اعضائ هئیت علمی که  نتیجه ارزیابی به ایشان منعکس شده است فرصتی داده می شود تا در خصوص نتیجه این شاخص های نظارتی اظهارنظر  نمایند
 10. شناسایی توانمند ي هاي اعضاي هیأت علمی به منظور نگهداري نتایج در بانک اطلاعاتی و استفاده از آن ها در تصمیم گیري هایی از قبیل پست هاي مدیریتی اجرایی.
 11. شناسایی نقاط ضعف اعضاي هیأت علمی به منظور برگزاري کارگا ه ها و دور ه هاي آموزشی.