فهرست

پرستاری

تفاهم نامه همکاری مشترک بین دانشکده پرستاری و مامایی بابل با مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی

دانشگاه علوم پزشکی بابل

 

     به منظور همکاری در آموزش فراگیران رشته های پرستاری و مامایی  با استفاده از امکانات، تجهیزات و پتانسیل مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل، این قرارداد بین دانشکده پرستاری و مامایی بابل که منبعد دانشکده نامیده می شود از یک طرف و از طرف دیگر مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل که منبعد مرکز نامیده می شود، به شرح ذیل منعقد می گردد.

 

الف) موضوع و محل اجرای تفاهم نامه: عبارتست از ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، درمانی و رفاهی از سوی مرکز به دانشجویان رشته های پرستاری و مامایی توسط اساتید و اعضای هیات علمی گروه های مربوطه در مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی تعیین می گردد.

 

ب) مدت تفاهم نامه: مدت این تفاهم نامه از تاریخ امضا، یکسال (دو نیمسال تحصیلی) می باشد که تمدید و ادامه فعالیت، بازنگری، اصلاح و تغییرات اساسی در مفاد این تفاهمنامه با توافق نمایندگان طرفین انجام می شود.

 

ج) اعتبار تفاهم نامه: این تفاهم نامه تا زمانی که تغییری در رشته مربوطه و برنامه آموزشی رشته از سوی دبیرخانه شورای عالی برنامه ریزی ایجاد نگردید به قوت خود باقیست.

 

د) تعهدات دانشکده:

د-1) دانشکده متعهد می گردد نسبت به معرفی فراگیران مورد نظر با تعیین رشته تحصیلی، مقطع، سال تحصیلی، تعداد فراگیران، گروه بندی و طول مدت دوره را حداقل 15 روز قبل از شروع  دوره اقدام نماید.

د-2) در هر دوره، یکی از اعضای هیأت علمی گروه رشته های پرستاری و مامایی (یا مربی) به عنوان مسئول هماهنگی و رابط آموزشی و اجرای برنامه آموزشی دوره، از جانب دانشکده تعیین و به ریاست مرکز معرفی می گردد.

د-3) حضور اعضای هیأت علمی (یا مربیان) معرفی شده به مرکز در روزهای مشخص شده الزامی می باشد.

د-4) چگونگی حضور اعضای هیأت علمی (یا مربیان) معرفی شده به مرکز در روزهای مشخص براساس تایمکس یا گزارش مسئول بخش مشخص گردد.

د-5) مسئولیت ایاب و ذهاب فراگیران در دوره مربوطه بعهده دانشکده می باشد.

د-6) ابلاغ برنامه آموزشی مصوب دبیرخانه شورای عالی برنامه ریزی وزارت متبوع و طرح درس مربوطه به مرکز.

د-7) ارزیابی فراگیران توسط هیات علمی (مربی)، با همکاری رئیس بخش مربوطه صورت می پذیرد.

 

ذ) تعهدات مرکز:

ذ-1) مرکز متعهد میگردد برنامه توجیهی بدو ورود فراگیران شامل آشنایی فراگیران در رده های مختلف با محیط آموزشی، اعضاء هیات علمی، مدیریت بیمارستان و مقررات داخلی بیمارستان و الزامات و قوانین مرتبط کشوری، ایمنی و بهداشت، رعایت حقوق بیمار، نحوه ارتباطات درون و برون سازمانی، امکانات مختلف، نحوه تکمیل پرونده بیماران (با مشورت مدیر گروه رشته مربوطه)، نحوه همکاری فراگیران در آموزش، شناخت استانداردهای زیست محیطی، شرح وظایف و اختیارات دانشجویان و مدرسین و آنها را بطور مرتب و در فواصل مشخص اجرا نماید.

ذ-2) مرکز متعهد میگردد گزارش و مستندات مربوط به برنامه توجیهی را در هر دوره آموزشی به دانشکده ارسال نماید.

ذ-3) مرکز متعهد می گردد مقررات نحوه پوشش در بیمارستان را در قالب بروشور، اطلاعیه در ورودی بخشها، و در صورت امکان لحاظ نمودن آن در برنامه توجیهی بدو ورود به اطلاع فراگیران و اعضاء هیات علمی بخشها برساند و معاون آموزشی، معاون درمان یا رئیس بیمارستان حسب مورد بر اجرای آن نظارت نماید.

 

ذ-4) مرکز هیچگونه تعهدی جهت تهیه غذا، سرویس ایاب و هاب و امکانات رفاهی برای فراگیران ندارد.

*تبصره: برای فراگیرانی که با معرفی مدیر گروه بصورت صبح و عصر (Long) در مرکز حضور دارند، تهیه وعده ناهار بعهده مرکز می باشد.

 

ذ-5) استفاده مواد و وسایل لازم در بخش آموزش عملی با صلاحدید و تأیید اساتید مربوطه انجام گردیده و فراگیران صرفاً بایستی در حضور اساتید مربوطه آموزش لازم را کسب نمایند.

ذ-6) مرکز متعهد می گردد روزهای مشخص شده از سوی دانشکده را جهت آموزش و ارائه خدمات به فراگیران معرفی شده از سوی دانشکده اختصاص دهد.

ذ-7) مرکز متعهد می گردد آشنایی و آموزش های لازم کار با دستگاه را با همکاری اساتید مربوطه در روزهای اول به فراگیران آموزش دهد.

ذ-8) رعایت شئونات اسلامی و مفاد آئین نامه آموزشی، انضباطی و نحوه پوشش مرکز توسط فراگیران الزامی است و چنانچه رفتار هر یک از فراگیران مغایر با سیاستها و خط مشی مرکز بوده و رکود یا اختلالی را در کار مرکز ایجاد نماید، فراگیر مربوطه به رئیس بخش معرفی و طی گزارش مستند به معاون آموزشی بیمارستان معرفی و با ثبت در پرونده به دانشکده مربوطه جهت اعمال قوانین انضباطی لازم معرفی می گردند.

ذ-9) مسئولین بخش ها و واحدهای آموزشی در ارزیابی فراگیران (اخلاق حرفه ای، نحوه پوشش، مدیریت بیمارستان و مقررات داخلی بیمارستان، ایمنی و بهداشت، رعایت حقوق بیمار و نحوه ارتباط با سایر همکاران بخش) با هیات علمی (مربی) مربوطه مشارکت خواهند داشت.

 

هـ) شرایط فسخ تفاهم نامه: پس از انعقاد تفاهم نامه، هریک از طرفین میتوانند به صورت کتبی از شش ماه قبل اعلام انصراف نمایند، ضرر و زیان احتمالی طرفین پس از برآورد تیم کارشناسی محاسبه خواهد شد. در هنگام انقضای تفاهم نامه نباید به حق و حقوق هیچ یک از طرفین در قراردادهای دیگری که به امضا رسانده اند ضرری وارد شود. در چنین شرایطی ایجاد تغییرات در قراردادهای منعقده میان دو طرف الزامی است.

*تبصره: شرایط انصراف یا انقضای تفاهم نامه باید قبلا به تایید معاون آموزشی دانشگاه یا رئیس دانشگاه رسیده باشد.

ل) این قرار داد با 20 بند، 2 تبصره در سه نسخه تنظیم گردیده که کلیه نسخ از واحد اعتبار برخوردار می باشند.

 

 

رئیس دانشکده پرستاری و مامایی بابل                                         رئیس مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی

                                                                                دکتر علی ذبیحی                                                                                          دکتر امیر غلامی