فهرست

گروه رادیولوژی

گروه آموزش دستیار: دکتر محمد علی صابر صادق دوست

گروه آموزش کارورز :

گروه آموزش کارآموز: دکتر مهرداد نباهتی