فهرست

اطلاعات آماری کتابخانه

منابع  کتابخانه بیمارستان شهید بهشتی     

 

تعداد منابع فارسی موجود در کتابخانه: 4000 نسخه

تعداد منابع لاتین موجود در کتابخانه: 1500 عنوان

تعداد سی دی های آموزشی : 180 عنوان

تعداد مجلات فارسی: 50 عنوان

تعداد مجلات لاتین: 20 عنوان