فهرست

فرم گزارش عملکرد مسئول برنامه ریزی آموزش

گزارش عملکرد آموزشی گروه ................... ( ...لغایت ...)

آموزشی

نام و نام خانوادگی

ردیف

برگزاری بازآموزی

جلسات آموزشی با

EDC

کنفرانس استاجری

 و

اینترنی

و

دستیاری

تومور بورد

گزارش مرگ

و

میر

CPC

گزارش مورد

گزارش صبحگاهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

  

دکتر................

مسئول برنامه ریزی آموزش بخش ...........