فهرست

درس آموخته 9

انجام پروسیجر بر روی عضو اشتباه :

 

خط مشی بیمارستان در زمینه بیمار صحیح، محل صحیح، پروسیجر صحیح را مطالعه و اجرا کنید

برای مثال بهره گیری از چک لیست جراحی ایمن در اتاق عمل الزامی است.

اطمینان از اخذ رضایت آگاهانه معتبر که در آن به سمت عضو دارای قرینه اشاره شده باشد ( مانند شکستگی فمور سمت راست و بلعکس)

تأیید هویت بیمار برای انجام پروسیجر  

علامت گذاری محل عمل جراحی یا پروسیجر تهاجمی

اطمینان از موجود بودن، صحیح بودن و در دسترس بودن تمام مدارك و گرافی های تشخیصی مرتبط و کنترل آن قبل از انجام پروسیجر ( هم توسط پزشک و هم پرستار )