فهرست

درس آموخته 11:

درس آموخته 11:  انجام صحیح پروسیجر ها برای بیمار

در زمینه کاهش عوارض ناشی از عدم انجام صحیح پروسیجر های تشخیصی درمانی برای بیماران ، توجه به نکات ذیل ضروری است

  • رعایت 9 راه حل ایمنی بیمار ( رجوع به کتابچه های توجیهی بدو ورود )
  • انجام پروسیجر بر اساس جایگاه علمی و شرح وظایف ( خارج از این دو اصل اقدام به انجام پروسیجر نکنید )
  • نظارت بر انجام پروسیجر توسط فراگیران (نظارت توسط پزشک معالج ،پزشک مقیم ،انکال مربوطه و یا  ارشد همان شیفت و انجام DOPS)
  • تهیه شواهد علمی به منظور اطمینان از صحت انجام کار ( مانند عکس قفسه سینه بعد از چست تیوپ گذاری و لوله گذاری و .....)
  • پایش و مانیتورینگ منظم بیمار  در چند ساعت اولیه پس از انجام کار

​​​​​​​