فهرست

درس آموخته 13 :

درس آموخته 13 :انجام به موقع اقدامات مورد نیاز بیماران ( ریپورت گرافی ، رویت گرافی و ....)

 انجام دادن به موقع امور، دارای اهمیت ویژه‌ای میباشد خصوصا زمانیکه این اقدام در زمینه متغیر بسیار مهم مانند جان و سلامتی یک انسان باشد زیرا انجام گرفتن به موقع کارها، سبب کامل شدن ایمنی بیماران  می‌گردد، به بیانی دیگر؛ ایمنی بیمار  هنگامی به معنای واقعی خود  حفظ خواهد رسید که کارها به موقع، و در جای و مکان خود انجام شود. لذا توجه به اصول ذیل برای محقق شدن این اصل ضروری است

  1. بر اساس شرح وظایف خود اقدام به انجام امور کنید
  2. انجام الویت بندی و زمان بندی کارها را سرحوله قرار دهید ( مانند سطح بندی بیماران و نیاز های آنها )
  3. در زمانی که کارهای فراوانی دارید آنها را یاداشت کنید ( هرگز فقط به ذهن خود متکی نباشید )
  4. در زمان مناسب و به فرد مناسب ( از نظر توامندی و دانش ) تفیض اختیار کنید
  5. پیگیری و پایش اقدامات محوله ( تفیض اختیار شده ) را فراموش نکنید
  6. کارهای مهم و فوری را در الویت قرار دهید
  7. اگر اشتباهی در انجام امور کردید ، (در اولین فرصتی که متوجه شدید ) بدون ترس آن را بیان کنید شاید باعث نجات فردی از خطر گردد
  8. کرامت انسانی بیمار را محترم شمارید و خود را در مقابل آن ها مسئول بدانید ( قانونی ، شرعی ، اخلاقی )
  9. اگر شک دارید و یا  فکر میکنید نمی توانید( در هر زمان و هرکاری ) حتما کمک بخواهید ( غرور در زمانی که صحبت از ایمنی جان افراد در میان است جایگاهی ندارد )