فهرست

فرمها

 

فرم اخذ رضایت آگاهانه فرم ارزیابی اولیه تغذیه بیماران فرم پیگیری انجام کار برنامه عملیاتی فرم ثبت شکایات فرم رضایت شخصی  فرم گزارش خطای پزشکی

 

  در صورت تمایل برای پر کردن هر یک از فرمهای بالا آن را تکمیل و به آدرس   beheshti@mubabol.ac.ir  ایمیل نمایید.