فهرست

فیلمها و عکسها

حضور رياست و مديريت محترم مرکز در واحد حسابدارى و عرض تبريک بمناسبت روز حسابدار.
روابط عمومى بيمارستان شهيد بهشتى

 بازديد جناب آقاى دکتر ميرزابيگى معاون محترم وزير بهداشت , درمان ,آموزش پزشکى ورياست محترم دانشگاه

علوم پزشکى بابل وهيئت همراه از بيمارستان شهيد بهشتى