فهرست

خدمات اورژانسی رادیولوژی

 

لیست خدمات رادیولوژی  اورژانسی و زمان چرخه کاری آن    تاریخ : 01/02/1394

ردیف

نوع خدمت

زمان چرخه کاری

(دقیقه)

1

مفصل شانه

10

2

استخوان بازو

10

3

مفصل آرنج

10

4

استخوان ساعد

10

5

مفصل مچ دست

10

6

کف دست

10

7

انگشتان دست

10

8

استخوان ساق

10

9

مفصل مچ پا

10

10

استخوان پاشنه پا

10

11

استخوان های کف پا

10

12

انگشتان پا

10

13

استخوان ساق

10

14

فقرات گردن

10

15

فقرات پشتی

15

16

فقرات پشتی و کمری

20

ردیف

نوع خدمت

زمان چرخه کاری

(دقیقه)

17

استخوان جمجمه

15

18

استخوان بینی

10

19

قفسه سینه(Chest X ray)

10

20

قفسه سینه رخ و نیمرخ

15

21

دنده ها

10

 

لیست خدمات سونوگرافی  اورژانسی و زمان چرخه کاری آن                                 تاریخ : 01/02/1394

ردیف

نوع خدمت

زمان چرخه کاری (دقیقه )

1

سونوگرافی شکم

(کبد، کیسه صفرا، طحال، کلیتین و پانکراس)

20

2

سونوگرافی لگن (مثانه، پروستات، وزیکول سمینال)

20

3

سونوگرافی لگن( رحم تخمدان از راه شکم)

15

4

سونوگرافی بیضتین

15

5

سونوگرافی کبد، کیسه صفرا و مجاری صفراوی داخل و خارج کبدی

15

6

سونوگرافی کبد و مجاری صفراوی داخل کبدی

15

7

سونوگرافی کیسه صفرا و مجاری صفراوی خارج کبدی

15

8

سونوگرافی یک کلیه

15

9

سونوگرافی کلیه ها

20

10

سونوگرافی کلیه ها و مجاری ادرار شامل مثانه پر

20

11

سونوگرافی آپاندیس ( لگن، کلیه راست و اپاندیس)

20

12

سونوگرافی رتروپریتوئن یا ائورت شکمی

20

13

سونوگرافی جستجو مایع پلور یا آسیت هر کدام

20

14

سونوگرافی ادرنال دوطرفه

20

15

سونوگرافی نسج نرم سطحی در هر جای  بدن

20

16

سونوگرافی نسج نرم عمقی در هر جای  بدن

( بررسی حرکات دیافراگم، مدیاستن و غیره)

20

ردیف

نوع خدمت

زمان چرخه کاری (دقیقه )

17

سونوگرافی کالر داپلر شرایین گردن

(دوکاروتید و دو ورتبرال)

30

18

سونوگرافی کالر داپلر شرایین اندام تحتانی یک طرفه

30

19

سونوگرافی کالر داپلر شرایین اندام تحتانی دو طرفه

40

20

سونوگرافی کالرداپلر شرایین اندام فوقانی یک طرفه

30

21

سونوگرافی کالرداپلر شرایین اندام فوقانی دو طرفه

40

22

سونوگرافی کالرداپلر وریدی انتهایی یکطرفه

30

23

سونوگرافی کالرداپلر وریدی انتهایی  دوطرفه

40

24

سونوگرافی کالرداپلر شریانی وریدی یک اندام

30

25

سونوگرافی کالرداپلر شریانی وریدی دو اندام

30

26

سونوگرافی کالرداپلر هر عضو شکمی یا تومورهای شکمی یا لگن هر کدام

30

27

سونوگرافی کالرداپلر کلیه ها یا بیضه ها

30

28

سونوگرافی کالرداپلر کلیه پیوندی

30

29

سونوگرافی کالرداپلر آئورت و شریان های ایلیاک

30

30

سونوگرافی کالرداپلر فیستول دیالیز

20

 

لیست خدمات سی تی اسکن اورژانسی و زمان چرخه کاری آن                              تاریخ : 01/02/1394

ردیف

نوع خدمت

زمان چرخه کاری (دقیقه)

1

سی تی اسکن مغز بدون تزریق

10

2

سی تی اسکن اسپیرال شکم و لگن با تزریق

25

3

سی تی اسکن اسپیرال ریه و مدیاستن بدون تزریق

20

3

سی تی اسکن اسپیرال شکم و لگن بدون تزریق

20

4

سی تی اسکن اسپیرال فقرات کمر ( لومبار) بدون تزریق

20

5

سی تی اسکن اسپیرال فقرات گردن (سرویکال) بدون تزریق

20

6

سی تی اسکن اسپیرال فقرات پشتی (توراسیک)بدون تزریق

20

7

سی تی اسکن اسپیرال سایر ناحیه ستون فقرات بدون تزریق

20

8

سی تی اسکن اسپیرال فقرات کمر ( لومبار) بدون تزریق

20

9

سی تی اسکن اسپیرال لگن استخوانی

20

10

سی تی اسکن اسپیرال سه بعدی هر قسمت از بدن یا صورت

30

11

سی تی آنژیوگرافی سایر ارگان ها (اندام فوقانی یا تحتانی)

30

12

سی تی آنژیوگرافی ریه

30

13

سی تی آنژیوگرافی آئورت شکمی

30

14

سی تی آنژیوگرافی شرایین اینتراکرانیال

30

15

سی تی آنژیوگرافی آئورت توراسیک

30

16

سی تی آنژیوگرافی کلیه

30

17

سی تی اسکن مغز با تزریق

20