فهرست

به مناسبت روز جهانی پاتولوژی، رئیس بیمارستان، آقای دکتر باقریان به همراه دیگر مسئولین محترم، ضمن تبریک روز جهانی پاتولوژی به همکاران و پزشکان این واحد، صمیمانه از زحماتشان تقدیرو تشکر نمودند