فهرست

در این مراسم از ۲۲ نفر از همکاران بازنشسته وهمچنین پرستاران نمونه سال جاری با اهدای لوح وهدیه تقدیر شد.