بارگزاری
فهرست
دکتر پویا طیبی

دکتر پویا طیبی فوق تخصص جراحی عروق

دکتر علیرضا فرزانه

دکتر علیرضا فرزانه متخصص جراحی عمومی

دکتر علی اصغر درزی

دکتر علی اصغر درزی متخصص جراحی

با 19سال سابقه کار فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی بابل

دکتر نوین نیک بخش

دکتر نوین نیک بخش فوق تخصص توراکس

با 16 سال سابقه کار فارغ التحصیل از دانشگاه شهید بهشتی

دکتر ابوالحسن علیجانپور

دکتر ابوالحسن علیجانپور متخصص جراحی

با 10 سال سابقه کار فارغ التحصیل از دانشگاه شهید بهشتی تهران

دکتر عبدالرحیم قلی زاده پاشا

دکتر عبدالرحیم قلی زاده پاشا متخصص جراحی

با 22 سال سابقه کار فارغ التحصیل از دانشگاه اصفهان

دکتر علی زاهدیان

دکتر علی زاهدیان متخصص جراحی - فلوشیپ کولورکتال

با 6 سال سابقه کار فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دکتر نازیلا فرنوش

دکتر نازیلا فرنوش فوق تخصص جراحی پلاستیک

با 6 سال سابقه کار فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر حسن یونسی قلعه

دکتر حسن یونسی قلعه متخصص جراحی عمومی

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی بابل

 

دکتر مستعان حق پناه

دکتر مستعان حق پناه فوق تخصص جراحی پلاستیک

دکتر فرهاد طیاری

دکتر فرهاد طیاری متخصص جراحی عمومی فلوشیب کلورکتال

دکتر یاسر اصغری

دکتر یاسر اصغری متخصص جراحی عمومی