فهرست

برگزاری بازارچه خیریه غذاهای خانگی بنفع هموطنان سیل زده در بیمارستان شهید بهشتی.

برگزاری بازارچه خیریه غذاهای خانگی بنفع هموطنان سیل زده در بیمارستان شهید بهشتی.
:پنج شنبه۵اردیبهشت۹۸
#روابط_عمومی بیمارستان شهید بهشتی