فهرست

✅بازدید جناب آقای دکترکامبیز کامیاب وخانمها دکتر دیانا طاهری ،دکترژیلاترابی زاده و خانم لادن دزفولیان از اعضای هیات ممتحنه،ارزشیابی و برنامه ریزی رشته آسیب شناسی وزارت متبوع از واحدپاتولوژی بیمارستان شهید بهشتی

✅بازدید جناب آقای دکترکامبیز کامیاب وخانمها دکتر دیانا طاهری ،دکترژیلاترابی زاده و خانم لادن دزفولیان از اعضای هیات ممتحنه،ارزشیابی و برنامه ریزی رشته آسیب شناسی وزارت متبوع از واحدپاتولوژی بیمارستان شهید بهشتی