فهرست

تقدیر و تشکر جهان پهلوان امامعلی حبیبی از پرسنل بخش قلب و سی سی یو بیمارستان شهید بهشتی

تقدیر و تشکرجهان پهلوان امامعلی حبیبی از پرسنل بخش قلب و سی سی یو بیمارستان شهید بهشتی

به گزارش روابط عمومی مرکز ، جهان پهلوان امامعلی حبیبی، نخستین طلایی تاریخ ورزش ایران در المپیک، به دلیل عارضه داخلی و جراحی در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان شهید بهشتی بابل بستری و پس از سلامتی کامل و ترخیص از بیمارستان از پزشکان و پرسنل بخش قلب و ccu  مرکز تقدیر و تشکر نمودند.