فهرست

حضور روسا ، معاونین و کارشناسان از معاونت درمان وزارت بهداشت و بیمه سلامت استان در بیمارستان شهید بهشتی بابل بمنظور چگونگی پیشرفت طرح ارسال الکترونیک اسناد

حضور روسا ، معاونین و کارشناسان از معاونت درمان وزارت بهداشت ، معاونت توسعه مدیریت منابع انسانی بیمه سلامت استان اصفهان ، اداره کل بیمه گری درآمد سازمان بیمه سلامت ، اداره اسناد پزشکی بیمه سلامت و اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات بیمه سلامت و اداره بیمه گری درامد بیمه سلامت استان ، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران و بابل بمنظور بازدید از چگونگی پیشرفت طرح ارسال الکترونیک اسناد در بیمارستان شهید بهشتی بابل ، روابط عمومی بیمارستان بهشتی بابل